Hvorfor velge Veksling LOSA?

Veksling LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) er et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde-undervisning og praksis i bedrift på hjemstedet. 

Vekslingsmodellen gir opplæring innen yrkesfag, og fører til fag-/svennebrev etter fire års opplæring.  Undervisningen er nettbasert med obligatoriske samlinger i Honningsvåg på Nordkapp VGS.

Organisering og utdanningstilbud

Veksling LOSA er en alternativ opplæringsmodell. I en ordinær opplæringsmodell går man først to år på skole etterfulgt av to år praksis i bedrift. I vekslingsmodellen veksler man mellom å være på skole og i bedrift gjennom de første tre årene av opplæringen. Det siste året er man 100 % lærling. Det er skolen som har ansvaret for opplæring på vg1- og vg2-nivå, og lærebedriften som har ansvaret for vg3 nivå (som i den ordinære modellen).

År 1:

For å søke videre til år 2 i Veksling LOSA må du ha bestått vg1.

År 2 og 3:

Målsettingen med vekslingsmodellen er

  • Økt kvalitet i fagopplæringen
  • Flere læreplasser
  • Økt gjennomføring av videregående opplæring
  • Økt rekruttering av fagarbeidere

Samarbeid mellom skole, lærebedrift og opplæringskontor

Samarbeidspartene er:

  • Nordkapp VGS LOSA
  • Lærebedrifter
  • Opplæringskontor

Vekslingsmodellen stiller større krav til samarbeid ettersom det er flere aktører som er involvert samtidig enn i en ordinær 2+2 modell. Dette krever god logistikk og planlegging slik at den teoretiske opplæringen i skole henger godt sammen med den praktiske opplæringen i bedrift.

Eksempelvis skal elevlærlingen gjøre erfaringer i praksis og ta dette med inn i skolen, der en kan diskutere problemstillinger knyttet til ulike temaer med både sin faglærer og sine medelever. Lærlingen skal også gjennomføre ukesoppdrag og/eller refleksjonsnotater/logg etter hver uke i bedriften.

For å oppnå god kvalitet er det viktig å kunne knytte sammen teori og praksis. Skolen lager en årsplan som viser tidspunkt for når de ulike kompetansemålene gjennomgås. Her beskrives konkrete ukesoppdrag som lærlingen skal jobbe med den angitte perioden. Faglig leder/lærlingen oppsøker da situasjoner som reflekterer kompetansemålene.

Rapportering og oppfølgning av kandidaten

Opplæringskontoret gjennomfører rapportering og oppfølgning av kandidaten som ved ordinær inngåelse av kontrakt. Dette innebærer blant annet:

  • Halvårssamtale eller kvartalssamtale med lærlingen, hvor progresjon i henhold til læreplanmål vurderes
  • Oppfølgning av kompetansemål og dokumentasjon av oppnådd kompetansemål
  • Sluttrapportering

I tillegg til oppfølgning fra opplæringskontoret vil skolen, ved faglærer, ha oppfølgning med lærlingen i lærebedriften i år to og år tre. Denne oppfølgningen vil være i samarbeid med faglig leder/instruktør i bedrift.

Artikkelliste