Klage på standpunktkarakterer

Du kan klage på standpunktkarakter. Fristen for å klage er 10 dager etter at karakter er offentliggjort, mens hurtigklagefristen for VG3 elever er 2 dager.

Standpunktkarakter for VG3 offentliggjøres 10. juni, mens karakterer for VG1 og VG2 offentliggjøres 20. juni.

Orden/atferdskarakter offentliggjøres 20. juni for alle trinn.

Hvordan foregår klageprosessen?

  • Når skolen har mottatt klagen fra elev, sendes den til faglærer som blir bedt om å gi en begrunnelse for karakteren.
  • Når skolen har fått begrunnelse fra lærer, vil denne sammen med klage fra elev og rektors redegjørelse for saksbehandling oversendes klagenemnd. Det sendes samtidig en kopi til elev. Hvis elev godtar begrunnelsen for standpunktkarakter, kan klagen trekkes ved at elev gir skolen beskjed om det.
  • Hvis klagenemnd er i tvil om vurderingsforskriften er fulgt, vil eleven få medhold, og saken sendes tilbake til skolen. I samråd med lærer fastsetter rektor endelig karakter med bakgrunn i det vurderingsgrunnlaget som foreligger.
  • Når karakteren er fastsatt, er den endelig og kan ikke påklages.
  • For elever på VG1 og VG2: Det kan bare klages på standpunkt, ikke på terminkarakter (T2) i fag som ikke er avsluttet, f.eks. kroppsøving.

 

Hurtigklagefrist standpunkt VG3 Studiespesialisering

VG3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Skolen må ha mottatt klagen innen tirsdag 14. juni. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning. 

 

Avvist klage

Hvis skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak du kan klage på.

Klagefrist for dette vedtaket er tre uker.

Les mer om å klage på fylkeskommunens nettsider