Blått undervisningsfond

 I tilknytning til Nordkapp videregåenes undervisningstillatelse for akvakultur er det etablert et blått undervisningsfond.

​Bakgrunn

Med bakgrunn i tilbud om Vg2 Akvakultur fikk Nordkapp videregående skole i 2018 innvilget søknad om undervisningstillatelse for akvakultur. Det er et forskriftsfestet vilkår for tillatelsen er at skolen skal kunne tilby attraktiv, realistisk og kvalitativ god undervisning i praktisk akvakultur og akvakulturregelverk og derigjennom bidra til rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen.

Undervisningstillatelsen drives i samarbeid med Grieg Seafood Finnmark, og dette samarbeidet generer midler til fondet. I denne sammenhengen har fylkestinget vedtatt etableringen av et Blått undervisningsfond for Finnmark som gjennom tilskudd skal bidra til å styrke undervisningen, rekrutteringen og kompetansen rettet mot akvakulturnæringen spesielt og sjømatnæringen generelt. 

Fondets tilføres midler gjennom inntekter fra fylkeskommunens undervisningstillatelser som er registrert og driftes i Finnmark.

Formål

Formålet med fondet er å styrke undervisningen, rekrutteringen og kompetansen rettet mot akvakulturnæringen spesielt og sjømatnæringen generelt. Det er videre en ambisjon at Finnmark skal ha det beste og mest attraktive undervisningstilbudet rettet mot sjømatnæringen.

Med sjømatnæring / sjømat menes her fiskeri, havbruk, nye marine næringer, fiskeforedling og sjømatproduksjon.

Hvem kan søke?

Undervisningsinstitusjoner i Finnmark og Utdanning Øst, kan alene eller sammen med eksempelvis opplæringskontor, næringslivet, forsknings- og innovasjonsmiljø samt andre relevante kompetansemiljø søke om midler fra fondet.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Fondet skal gi støtte til marint rettede tiltak og prosjekt som har en klar forankring i Finnmark, og Finnmark fylkeskommune ønsker å gjennomføre eller samarbeide om.

Tiltak og prosjekt som får støtte fra fondet skal eksempelvis bidra til:

  • å styrke og sikre et helhetlig fylkeskommunalt opplærings -og utdanningstilbud innen sjømat i Finnmark
  • å styrke kompetanseutviklingen innen sjømat i Finnmark
  • å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet, forsknings- og innovasjonsmiljø samt andre relevante kompetansemiljø
  • å styrke omdømmet- og rekrutteringen til sjømatnæringa
  • å stimulere til utvikling av flere sjømatrelaterte kompetansearbeidsplasser i Finnmark
  • å sikre at fokus på miljø og bærekraft ivaretas i utviklingen av kompetanse og opplæringstilbud

Slik søker du

Utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes elektronisk på e-post postmottak@ffk.no. Forsendelsen merkes "Blått undervisningsfond - Utdanning Øst".

Avhengig av disponible midler i fondet, behandles søknadene fortløpende av fondets styre. 

Kontaktperson:

Rådgiver opplæringsavdelingen: Mike Larsen, epost: mike.larsen@ffk.no