Visjon og verdier

«Visjon»: Godt arbeidsmiljø for alle ansatte og elever, preget av en delingskultur

Eleven i fokus

  • Opplæringen er tilpasset den enkeltes forutsetninger
  • Læreren tilpasser kontinuerlig opplæringen slik at eleven opplever mestring og utvikling i opplæringsløpet
  • Eleven blir sett, respektert og hørt hos oss
  • Læringsmålene er tydeliggjort for eleven
  • Skolelederen legger til rette slik at læreren kan prioritere kjernevirksomheten; læring og fullføring
  • Alle ansatte bidrar til et trygt og utviklende fellesskap for eleven
  • Alle ansatte deltar i et profesjonelt fellesskap