Språk

 

Opptakskrav Nordkapp maritime fagskole

 

Vinterbilde av skolen - Klikk for stort bilde

Generelle opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som matros eller fiske og fangst.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
   
 • Realkompetanse.
  Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i fellesfag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 som fordypningene det søkes opptak på ved fagskolen bygger på, jamfør den respektive studieplan. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søker fremlegge dokumentasjon på at de har realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene og være fylt 23 år innen opptaksåret.

  Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart.

Spesielle opptakskrav

 • Det stilles krav om fremlegging av politiattest for studenter som får tilbud om studieplass.
  Dette med bakgrunn i at Nordkapp maritime fagskole er samlokalisert med Nordkapp vgs, og studenter kan komme i kontakt med mindreårige.
   
 • Dokumentert gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk jf. STCW regel VI/1 avsnitt A-VI/1.
   
 • Vi gjør spesielt oppmerksom på at for å løse sertifikat som dekksoffiser er det krav om helseattest og normalt fargesyn
   
 • For søkere til dekksoffisersutdanningen kreves det minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy.

 

Krav til dokumentasjon

 • All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.
   
 • Realkompetanse vurdert i forhold til videregående opplæring kan studenten få gjennomført i regi av alle fylkeskommuner som i samarbeid med Norsk fagorgan for kompetansepolitikk utfører og dokumenterer slik realkompetanse. Som dokumentasjon på realkompetanse i teoretiske fag kreves dokumentasjon utstedt fra slik nevnt realkompetansevurdering.
   
 • Tidsbegrensning av vedtak om godkjent realkompetanse
   
 • Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, forbeholder tilbyder seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket.
   
 • Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest innen fire uker fra tilbudet om studieplass ble mottatt. Politiattesten skal være slik som det går fram av barnevernloven § 6-10 andre ledd, og må ikke være eldre enn 3 måneder på det tidspunktet den fremlegges. 

Poengberegning og rangering

Opptak til fagskoleutdanning skjer på grunnlag av kvalifisering og rangering. Rangering skjer ved utregning av poeng. 

Poengfastsettelsen skjer etter følgende beregningsmåte:

 • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg 2 og karakter på tverrfaglig eksamen. Den gjennomsnittlige karakteren multipliseres med 10.
   
 • For fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget, gis søkere 10 ekstra poeng. For søkere med to fagbrev, gir det andre fagbrevet 5 poeng. 
   
 • Fagprøve med meget godt bestått gir ytterligere 5 poeng for det første fag- eller svennebrevet og 2 poeng for det andre.
   
 • Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. Det kan gis inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis.

Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes 

 • Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering. Fagskolen fastsetter selv skjønnskriteriene. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning.
   
 • I vurderingen skal fagskolen legge vekt på søkerens reelle kvalifikasjoner for studiet, herunder søkerens norskkunnskaper.