Språk

 

Miljøtiltak

 

Klikk for stort bilde Et godt skolemiljø – Trivsel er grunnlaget for god læring

Skolemiljøplan

(jf. § 9A i opplæringsloven – elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø) 

Mål for arbeidet med skolemiljøet: Elevene skal oppleve en inkluderende og trivelig skole med fokus på mestring og læringstrykk.

                                              

Innhold i planen

1. Miljøtiltak

2.Avdekking av mobbing

3.Håndtering av mobbesaker

4.Vedlegg: Pedagogiske prinsipper/ god klasseledelse

5.Vedlegg: § 9A - Årshjul for arbeidet

6.Vedlegg: Krenkende atferd – generelle momenter
 

Trivselstiltak på skolenivå

 • Spørreundersøkelse ved skolestart (ikke anonym): hver elev gis anledning til å melde om utfordringer og behov i forhold til fag, helse og fritid – oppfølging på individnivå
 • Satsing på skolens kantine
 • Aktivitetsdag i forbindelse med skolestart, hele skolen
 • 1 -2 skoleturneringer, ballspill eller annet arrangement, pr. skoleår – elevrådet arrangerer
 • Sosiale arrangementer ettermiddag / kveld ved elevråd og elevkonsulent
 • Ukentlig leksehjelp på ettermiddagstid – faglig hjelp i div. fag ut fra meldte behov hos elevene
 • Leie av Idrettshallen, svømmehall, samarbeid med idrettslag – div. tilbud gjennom hele uka, fritid
 • “Sponsing” av treningsavgift ved Nordkapp Treningssenter for skolens elever
 • Kontaktlærerforum en gang pr. mnd. i hht. møteplan. Klasseledelse og -miljø kan tas opp.
 • Foreldremøte for borteboerforeldre ved skolestart. Elevenes rettigheter til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø tas opp (§9A i Opplæringsloven)
 • Foreldremøte for alle skolens elever medio oktober. Rutiner for handtering av avvik § 9A tas opp.
 • Skolemiljøutvalget tar hvert halvår opp elevenes trivsel og sosial samhandling på skolen. Rutiner for oppfølging av arbeidet med § 9A skal drøftes to ganger i året. (Skolemiljøutvalget hos oss = 4 elever fra elevrådet, rektor, ass. Rektor, hovedverneombud.   Elevkonsulent er sekretær)
 • Elevmedvirkning og elevdemokrati ivaretas gjennom ordinær undervisning, klassens time, støtte til elevrådsarbeid, skolemiljøutvalg og div. arrangementer. Allmøter for elevene ved behov.  Tid avsettes til info fra elev- og lærlingeombud og Elevorganisasjonen.
 • Deltakelse i prosjektet Fysisk aktivitet: «Sterkere ungdom».

 

Trivselstiltak på klassenivå

 • Ulike tiltak i klassene for å fremme holdninger, gode relasjoner og inkludering
 • ½ skoledag settes av til klasseaktiviteter, sosialt, like etter skolestart – bli kjent, trygge
 • Deltakelse i “Den kulturelle skolesekken” – tilbud til klassene om forestillinger, forfatterbesøk og konserter
 • Klasselærerråd (alle klassens lærere) etter oppsatt møteplan, en gang pr. mnd. pr. klasse – fag, klasserutiner, fravær og sosialt samspill i klassen drøftes.  Krenkende atferd drøftes minimum to ganger pr. skoleår.
 • Tilbud om foreldresamtale gis skriftlig sammen med invitasjon til foreldremøte oktober
 • Jevnlig rullering av plassering i klasserommet. Anbefales pga. inkludering – kontaktlærer
 • Psykisk helse tas opp i klasser og / eller gjennom fellesarrangementer i løpet av høsten
 • Fellesarrangementer til jul, påske og sommer
 • Tilbud til faglærerne om ulike filmer for klassene under Nordkapp Filmfestival og skolekinodagen.
 • Lærere følger klassene.

 

Fysisk skolemiljø

 • Alle i skolemiljøet (både elever og ansatte) har ansvar for å rydde og holde orden
 • Kontaktlærer legger til rette for ordensrutiner i sin klasse
 • Pedagogisk personale skal legge til rette for at ordensrutinene blir fulgt
 • Renholdsrutiner ivaretas av renholdspersonale, men rydding og orden må være på plass for å kunne utføre et godt nok renhold.
 • Avviksmeldinger angående fysisk skolemiljø følger samme rutiner for saksbehandling som for avvik psykososialt miljø – se 2. Avdekking av mobbing.
 • Årlig gjennomføres en gjennomgang av bygninger samordnet med vernerundene jf. HMS for ansatte.  Representant fra elevrådet inviteres til å delta på vernerundene.  Rapport fra vernerundene utarbeides av skolens HMS-rådgiver
 • «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler» er utgangspunkt for vurderinger av lys, temperaturer og luftkvalitet m.m.
 • Elevråd og skolemiljøutvalg behandler rapport fra vernerundene.

 

Skolemiljøplan er utarbeidet mars/april 2011. Revidert nov. 2013, vedtatt des. 2013. Ny revidering, vedtatt des. 2014

Kontaktperson

Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49