Språk

 

Klasseledelse

Klikk for stort bilde 

Våre pedagogiske prinsipper - god klasseledelse 

Lærer som forbilde

 • Se eleven, hilse uansett hvor man møtes.
 • Alle voksne bør reagere/ gi tilbakemelding hvis elever bruker krenkende, diskriminerende eller upassende språk overfor andre.
 • Møte presis og være godt faglig forberedt
 • Være bevisst på egen kommunikasjon
 • Vise elevene respekt, gi dem tillit og bygge relasjoner
 • Gi  ros og oppmuntring, vise empati og akseptere ulikheter hos elevene 
 • Ta tak i signaler tidlig – forebygge vantrivsel, hjelpe elever faglig og sosialt
 • Gi tydelige instruksjoner om forventninger til arbeidsinnsats og atferd, holde oppe læringstrykk.
 • Gi eleven mestringsopplevelser v/ nivåtilpassede oppgaver/ tilpasset opplæring. Trygge eleven i klassen
 • Presentere plan for semesteret/ året for elevene
 • Tilbakemelding så raskt som mulig etter innleveringer og prøver. Underveisvurdering – fagsamtaler.
   

Struktur og rutiner

 • Starten av skoleåret er svært viktig.  Klasselærerråd bør ha noen felles regler og rutiner ved oppstart
 • Ryddige klasserom .  Lærere organiserer rydderutiner som elevene har ansvar for
 • Prøve- og innleveringsplan tilgjengelig på alle faste klasserom
 • Klargjøre felles regler, ha konsekvent utøving av reglene (f.eks: fraværsføring, reaksjoner på uønsket atferd, mobbing) – avklaring av terskel for krenkende språk og atferd i klasselæreråd minst to ganger pr. år.
 • Markert oppstart og avslutning av timen
 • Ha nødvendige bøker og annet utstyr/ materiell klart når timen begynner
 • Pedagogstyrt pc-bruk
 • Pedagogstyrt plassering i klasserommet (bør rulleres jevnlig)
 • Pedagogstyrt gruppesammensetning ved gruppearbeid og prosjekter

 

Faglig motivasjon

 • Vise engasjement i egne undervisningsfag.  Faglig relevans synliggjøres i alle undervisningsfag
 • Gjøre elevene kjent med tema og arbeidsform på forhånd. Trekke elevene med i utarbeidelse av planer for klassen (elevmedvirkning).
 • Gi oversikt over lærestoff og læringsmålene, slik at elevene vet hvilke mål som skal nås
 • Kommunisere om vurderingskriteriene. Drøfte undervisningsformer og metoder med elevene. Hjelpe elevene å utvikle ulike læringsstrategier
 • Legge inn konkurranseelementer som motivasjonsfaktor
 • Synliggjøre sammenheng mellom teori og praksis. Yrkesretting av fellesfag.
 • Legge inn noen tverrfaglige emner eller prosjekter – samarbeid mellom programfagslærere og fellesfagslærere
 • Stille faglige krav – begrunne evt. svake karakterer, veilede mht. forbedringsmuligheter

Utarbeidet av personalet mars / april 2011 og rev. nov. 2012, rev. nov. 2013, rev. des. 2014.

Kontaktperson

Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49