Språk

 

Håndtering av mobbing

Klikk for stort bilde

Alle ansatte: Plikter til å undersøke og gripe inn ved mistanke om krenkende ord, handlinger, mobbing. Ledelsen varsles (avdelingsleder).  

 1.   Avdekking av mobbing

 • Alle ansatte informeres om handlingsplikten på første fellesmøte ved skolestart
 • Informasjon om taushetsplikten for ansatte påminnes om ved skolestart, jf. § 13 i FVL
 • Egen trivsels-/ mobbeundersøkelse ved skolen i januar hvert år
 • Oppfølgende tiltak i klasser ved behov: klasselærerråd, samtaler i klassen, elevsamtaler, observasjoner, evt. egen oppfølgende undersøkelse
 • Avklaring av terskel for krenkende språk og atferd skal tas opp i klasselærerråd ved skolestart og minimum to ganger pr. år.
 • Elevundersøkelsen i november – alle elever ved skolen deltar
 •  Meldeskjema for avvik av § 9A laget ved skolen, elevenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø, skal være tilgjengelige på alle klasserom. Avviksskjema, skriftlig: kan fylles ut av elev, foresatte, alle ansatte. Kontaktlærer og avdelingsleder behandler avviksmelding.
 • Rektor skal ha kopi av alle avvik og avgjør om det skal fattes enkeltvedtak i saken.  Mal for enkeltvedtak, se Udir.no
 • Elevsamtale med kontaktlærer skal gjennomføres minst to ganger pr. år. Mobbing og sosial trivsel skal tas opp
 • Elevkonsulent er tilgjengelig og oppsøkende i skolemiljøet. Arbeider med ulike trivselstiltak i elevmiljøet
 • Helsesøster har fast kontortid en dag pr. uke, kan involveres i mobbesaker.
 • Hver mobbesak må vurderes ut fra gruppens egenart, sammensetning og hvor mange som er involvert
 • Berørte elever og / eller foreldre/foresatte skal informeres om rett til enkeltvedtak i saken.

 

2.   Håndtering av mobbesaker, aktuelle metoder:
 

A)        Dersom det er ett offer og én eller flere mobbere:

 • Individuelle samtaler der alle mobberne blir konfrontert; “Vi vet”.  
 • Være helt klar på at slik atferd ikke aksepteres. Ansvarliggjøring: “Hva gjorde du?” – Ikke “Hva gjorde dere?”
 • Mobberne bør ikke få anledning til å samsnakkes – de individuelle samtalene gjennomføres fortløpende av kontaktlærer evt. avdelingsleder. Umiddelbar og klar reaksjon
 • Avtale tett oppfølging for å få slutt på mobbingen – ny avtale med mobber(e) jevnlig en periode framover
 • Vurdere innkalling til ekstraordinært klasselærerråd
 • Kontaktlærer, avdelingsleder og / eller ressursteam bestemmer videre håndtering /strategi i hver enkelt sak
 • Samtale mellom mobbeoffer og mobbere bør man være forsiktige med i første fase
 • Dersom mobbingen ikke stopper, trekkes rektor, foreldre, ressursteam, øvrig hjelpeapparat inn. Viktig å trekke inn ekspertise utenfra dersom vårt eget apparat ikke får stoppet mobbingen
 • Rektor fatter enkeltvedtak ved behov
   

B)        Dersom en elev i en klasse synes å være ekskludert fra fellesskapet, mulige tiltak:

 • Samtale i klassen om inkludering, empati, toleranse – planlegge sosiale tiltak i klassen der eleven blir inkludert – viktig med voksenstyring. Lærere i klassen informeres om saken, bes om å observere og rapportere til kontaktlærer.
   
 • Gjøre avtaler med toneangivende, sterke elever om å ta et spesielt ansvar – hindre
 • mobbing eller ekskludering (taushetsplikt for disse elevene). Oppfølgende samtaler med ansvarliggjorte elever. Oppfølgende samtale med mobbet elev
 •  
 • Innhente informasjon hos klassens tillitsvalgte elev og evt. vararepresentant.  Trekke dem med i et opplegg overfor klassen – bevisstgjøre om fellesskap, toleranse og empati
   

C)        Ved svært krenkende, stygge mobbesaker

 • Koble avdelingsleder og rektor på saken med en gang. Vedtak om utvisning vurderes.
 • Rektor vurderer om behov for å ta kontakt med eksterne etater – for eksempel barnevern, politi, helse eller andre.

I alle mobbesaker må man vurdere offerets behov for oppfølging videre. Avtaler om oppfølging kan gjøres med kontaktlærer, elevkonsulent, helsesøster eller andre.

 

Vedtatt desember 2014

Kontaktperson

Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49