Språk

 

Årshjul miljøarbeid

Klikk for stort bilde

Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. 

 •  § 9A – Årshjul for arbeidet- Elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø  

Mål for arbeidet: Elevene skal oppleve en inkluderende og trivelig skole med fokus på mestring og læringstrykk (forslag)

Årshjul miljøarbeid 
 

August

 

Januar

 • Infor til borteboerforeldre på startmøtet - rektor 
 • info til ansatte - § 9, handlingsplikt, krenkende atferd og rutiner for avviksbehandling - rektor 
 • Info til klassene ved skolestart: § 9, ordensreglement - kontaktlærere
 • Avviksskjema § 9 A i alle kl.rom - kontaktlærere 
 • Klasseregler utarbeides med klassen - kontaktlærer
 • Klassenes tillitsvalgte velges - kontaktlærer
 • Møteplan - klasselærerråd, kontaktlærerforum ca. 1 gang pr. mns - ass-rektor

 

               
 • Klasselærerråd i alle klasser: felles forståelse og handtering av krenkende atferd
 • Skolens trivselsundersøkelse - alle klasser - ressursteamet 

September 

 

Februar 

 • Elevråd konstitures - info elevdemokrati, § 9A, rettigheter og plikter - ass.rektor, elevkonsulent
 • Avklare felles forståelse og handtering av krenkende atferd - klasselærerråd - kontaktlærer tar initativ. - Spørreundersøkelse -   elevenes behov      tilpasninger, fritid,  helse - ressursteam
 • Aktivitetsdag, hele skolen - krø-lærere, elevkonsulent
 • Fritidstilbud, skolens tilrettelegging - elevkonsulent.
 • Skoleårsevaluering PULS - rektor 

 

 
 • Presentasjon av trivselsundersøkelse:
 • personalet og allmøte elever - ressursteamet

Oktober

 

Mars

 • Foreldremøte alle - info om § 9A - rektor
 • Skolemiljøutvalget konstitueres - ass. rektor
 • Psykisk helse tar opp på klasse- eller skolenivå

 

 
 • Felles aktivitetsdag i slalåmbakken - elevkonsulent, avdelingsledere
 • Felles påskeavslutning - rektor, elevkonsulent 

November

 

April

 • Revidere Plan for arbeidet med § 9A​ - ass.rektor
 • Elevundersøkelsen gjennomføres - ressursleder

 

 
 • Skolemiljøutvalget: Arbeidet med § 9A, psykososialt miljø, oppsummeres

Desember 

 

Mai

 • Presentasjon av resultater fra elevundersøkelsen
 • Personalet, elevrådet - ressursleder 
 • Ballturnering hele skolen - elevråd, elevkonsulent
 • Felles juleavslutning på kantina - rektor, elevkonsulent 

 

 
 • Fysisk skolemiljø - vernerunder samordnes med HMS for ansatte, tillitsvalgt fra elevrådet inviteres til å delta
   

Juni

   
 • Klassevise markeringer av avslutning av skoleåret
 • Elevrådet: oppsummering av vernerunder fysisk miljø
 • Felles sommeravslutning: rektor, elevkonsulent
 • Rektor og ledergruppa oppsummerer arbeidet med § 9A dette skoleåret - skriftlig 

 

Generelt

 • Avviksskjemaer § 9A – skal være tilgjengelig i alle klasserom, skal også ligge på Fronter
 • Avviksmelding § 9A – skal behandles av kontaktlærer og avdelingsleder – kopi til rektor
 • Vedtak § 9A – rektor fatter vedtak, maler på Udir.no
 • Oppfølgende tiltak 6: ressursteamet tilgjengelig for sosialpedagogisk veiledning og oppfølging
 • Helsesøster har ukentlig kontortid her på skolen, hele året
 • Klasselærerråd 1 gang pr. mnd. – trivsel og klassemiljø tas opp
 • Krenkende atferd – generelle formuleringer utarbeides av rektor, felles forståelse og handtering tas opp i alle klasselærerråd minimum to ganger pr. år – kontaktlærer tar initiativ
 • Elevsamtaler – minimum 2 ganger pr. år; trivsel og mobbing skal tas opp - kontaktlærer
 • Foreldresamtaler – elever under 18 år; trivsel og mobbing tas opp – kontaktlærer
 • Plakat ansattes handlingsplikt § 9A – på personalrom, alle arbeidsrom, alle kontorer

Kontaktperson

Eli Skille
rektor
78 96 50 44
Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14
Siri Arnesen
Ressursleder
78 96 49 08
Geir Stian Høyen
Assisterende rektor
78 96 49 49